Selam arkadaşlar.

Sizlere örnek teşkil etmesi açısından yazdığım bir başka temayı daha fonksiyon haline getirdim. Mavimsi bir görüntüsü var hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Yatayda sıralanmıyor bu seferki tema dikeyde sıralanıyor. Grafik oluşurken fct_reorder fonksiyonunun olduğu yerde sıralama yaptırıyoruz dikkat edin.

Yeni bir script dosyası açıp fonksiyon adında kaydedin ve istediğiniz yerde çağırın ggplot2 temaları her yerde görünüyor merak etmeyin.

Fonksiyon oluşturduktan sonra bir dipnot oluşturduğunuz dosyaları ana script sayfanızın başında library den sonra source(“SolBaslikTema.R”) şeklinde tanıtın yoksa çağırdığınızda çalışmaz.

SolBaslikTema <- function(.data, x, y, xbaslik, ybaslik, baslik) {
ggplot(
.data,
aes(x = x, y = fct_reorder(y, x)),
fill = “#699fb3”,
color = “#f9ecef”,
alpha = 0.1,
na.rm = TRUE
) +
geom_bar(
stat = “identity”,
fill = “#699fb3”,
color = “#e9ecef”,
position = “dodge”,
alpha = 0.8,
width = .6
) +
geom_vline(
data = .data,
aes(xintercept = x),
linetype = “dashed”,
alpha = 0.1
) +
theme(
legend.position = “right”,
text = element_text(size = 12),
plot.title = element_text(
color = “#1b4a70”,
size = 14,
face = “bold”
),
axis.title.x = element_text(
color = “#1b4a70”,
size = 12,
face = “bold”
),
axis.title.y = element_text(
color = “#1b4a70”,
size = 12,
face = “bold”
)
) +
scale_color_brewer(palette = “Paired”) +
geom_text(
aes(label = x),
color = “#1b4a70”,
position = position_dodge(width = 0.3),
alpha = 0.8,
hjust = -0.10,
size = 3
) +
xlab(xbaslik) +
ylab(ybaslik) +
ggtitle(baslik)
}

İngilizce kaynaklarda genelde ilk kısım veriliyor data label nasıl koyacağım legend ler nerede olacak, axis title verilerini nasıl ekliyorduk diye sormayacaksınız. Bu tema üzerinden oynayarak değişik grafikler alabilirsiniz.

İyi kodlamalar.